Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1; Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy szabályozza a Wellkultur KFT (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Örömvölgy Vendégház (a továbbiakban: Szálláshely/Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a Szolgáltató által működtetett zempleniszallas-bozsva.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető foglalási rendszer és webáruház felhasználási feltételeit.

Jelen ÁSZF alkalmazása nem zárja ki a speciális, vagy egyedi megállapodások létrejöttét utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, partnerekkel, akik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások értékesítése, népszerűsítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

2; A Szolgáltató adatai

Cégnév: Wellkultur Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Rövidített cégnév: Wellkultur Kft.
Székhely: 4031 Debrecen Gyepűsor út 5/a
Cégjegyzékszám: 09-09-017926
Adószám: 14977831-2-09
Email: foglalas@zempleniszallas-bozsva.hu
Telefon: +36306349401

3; Általános és értelmező rendelkezések

A web oldalon keresztül, vagy más elérhető módon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél) között. A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan a foglalási rendszerből visszakereshető és hozzáférhető, de azt a Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

A Szerződő fél a holnapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy az megrendelés elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Szerződő fél legkésőbb a megrendelés elküldésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit is a foglalási rendszerben, illetőleg a webáruházban erre a célja kialakított jelölőnégyzet bejelölésével.

4; Fogalommeghatározások

  • Szolgáltató: a jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató a Wellkultur Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Wellkultur Kft., fióktelep: 3994 Bózsva Lónyai u 22, központi ügyintézés helye: 4031 Debrecen Gyepűsor út 5/a, cégjegyzékszám: 09-09-017926, adószám: 14977831-2-09);
  • Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég;
  • Szolgáltatási megállapodás: a Szolgáltató és a Vendég – a feltételek teljesülése esetén – a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek.
  • Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
  • Honlap: a Szolgáltató zempleniszallas-bozsva.hu weboldalon elérhető honlapja. A honlap használatához és a honlapon történő foglaláshoz, vásárláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

5; A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

A Szerződő fél és/vagy Vendég számára a Szolgáltatónak a honlapon elérhető foglalási rendszerén keresztül van lehetőség a foglalható időpontok ellenőrzésére és a szállásfoglalás elküldésére. A beérkező ajánlatkérés a Foglalási díj megfizetésével válik érvényes foglalássá. Amennyiben a foglalási szándék beérkezésétől számított 48 órán belül a foglaló összege nem érkezik meg a szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati kötöttsége megszűnik. A szállás foglalással lekötött időpontok felszabadításra kerülnek.
Szolgáltató a foglalás érvényessé válásától számított 36 órán belül visszaigazolja a foglalás adatait a Vendég részére.

A Szolgáltató honlapján elérhető foglalási rendszeren keresztül továbbított ajánlatkérésnek egyaránt tartalmaznia kell a vendég(ek) nevét, címét, e-mail címét, az érkezés és a távozás pontos időpontját.

Amennyiben a Vendég több időpontot kíván lefoglalni, minden időpontra külön-külön foglalást szükséges elvégeznie a weboldalon található foglalási rendszerben.

A szolgáltatási szerződés a Vendég által szabályszerűen továbbított megrendelés – foglalás – Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ennek megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél és a Vendég figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a szálláshely foglalásának visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél és/vagy a Vendég figyelmét, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Szerződő fél elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A szerződő felek között a Szolgáltató által nyújtott és a Vendég által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, illetőleg az érkezési időpontban nem érkezik meg, azonban a megrendelt szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint nem mondta le – függetlenül attól, hogy a megrendelt szolgáltatások igénybevételét megkezdte-e – köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatások teljes ellenértékének megfizetését követelni, egyúttal jogosult az érintett szálláshelyet és szolgáltatásokat a Vendég által igénybe nem vett időszak tekintetében más Vendég számára elérhetővé, foglalhatóvá tenni.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelésben foglalt határozott időnél hosszabb ideig kívánja igénybe venni, úgy az a megrendelés módosításának minősül, melyet a Vendég köteles a Szolgáltató részére legkésőbb a határozott idő lejártát megelőző napon jelezni, a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, és amelyre vonatkozóan a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén írásban létrejöttnek minősülő szolgáltatási szerződés-módosítás jön létre a felek között. A tartózkodás hosszabbítására kizárólag a foglaltság függvényében van lehetőség.

A foglalás módosítására, visszamondására módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt egybehangzó megállapodása útján lehetséges.

6; A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás

A Vendég / Szerződő fél a szállásfoglalást a foglaló teljes összegének visszatérítésével lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató részére az érkezési időpontot megelőző 14. (tizennegyedik) napig.

Az érkezési időpontot megelőző 14. napon belüli, írásban jelzett szolgáltatás lemondás esetén a foglaló összege a szolgáltatót illeti, visszatérítésére nincs lehetőség. Foglalásonként 1 alkalommal 10 000 Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett lehetőséget biztosítunk foglaló későbbi időpontban történő felhasználására 6 hónapon belül

Az érkezési időpontot megelőző 48 órán belüli, írásban jelzett szállásfoglalás lemondás esetén egy éjszaka díjának levonásával, foglalásonként 1 alkalommal lehetőséget biztosítunk a foglaló fennmaradó részének 6 hónapon belüli felhasználására. / Az érkezést megelőző második nap 15:00 óra utáni lemondás/

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30. napig – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon.  Vendég által megfizetett foglaló egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt foglalófizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy speciális feltételekhez kötött termékei és szolgáltatásai – így különösen akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedileg megállapított feltételeket határozzon meg.

7; Egyéb szolgáltatások, ajándékutalvány

A Szolgáltató a honlapján a foglalási rendszer üzemeltetése mellett egyéb, a szálláshely szolgáltatásához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére webáruházat üzemeltet. Ezen a Vásárló és/vagy a Vendég a szálláshely igénybevételének időpontjától függetlenül egyéb szolgáltatásokat és vagy termékeket vásárolhat meg. Ugyanitt a Szolgáltató által kibocsátott és általa elfogadott ajándékutalvány megvásárlását teszi lehetővé.

Az Örömvölgy Vendégház ajándékutalványra vonatkozó rendelkezések

A különböző értékű címletekben megvásárolható Örömvölgy Vendégház ajándékutalvány (a továbbiakban: Ajándékutalvány) megvásárlását a Szolgáltató a honlapján elérhető webáruházban teszi lehetővé. Az elérhető ajándékutalványok címleteit a Szolgáltató előzetesen maga határozza meg, egyedi értékű ajándékutalványok jelenleg nem érhetők el.

Az ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók, ezáltal kisebb értékű termékre és/vagy szolgáltatásra történő beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik.

Az ajándékutalványok a Szolgáltató által működtetett webáruházban vásárolhatók meg, azok kiállítására elektronikus úton kerül sor.

Az ajándékutalványok névértéke és egyben azok ellenértéke megegyezik az adott ajándékutalványon feltüntetett összeggel. Az ajándékutalvány beváltásakor az adott ajándékutalvány névértékének megfelelő összeg került elszámolásra a foglalás értékéből.

A Szolgáltató által kiállított ajándékutalványok beváltására az ajándékutalvány megvásárlásától számított 12 (tizenkét) hónapig kerülhet sor, kizárólag a Szolgáltató honlapján történő foglaláskor, szolgáltatás megrendelésekor – de az ajándékutalvány érvényességi idejét követő későbbi időpontra szóló foglalásokra is. A Szolgáltató ezen időpontot követően bemutatott ajándékutalvány felhasználását és figyelembevételét jogosult megtagadni.

Az ajándékutalvány felhasználására a Szolgáltató honlapján történő megrendeléskor a „Kuponkód” mezőbe kell beírni az adott ajándékutalvány egyedi kódját, majd a „Beváltom” gombra kattintani. Egy foglalás/vásárlás alkalmával több ajándékutalvány is felhasználható. Ha a beváltott ajándékutalványok értéke meghaladja a megrendelt szolgáltatások összértékét, akkor a különbözet elveszik, annak visszatérítését a Szerződő fél és/vagy a Vendég nem követelheti. Egy ajándékutalvány egy alkalommal használható fel.

Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei: A Szolgáltató, mint kibocsátó adatai (Wellkultur Kft., székhely: 3994 Bózsva Lónyai út 22., cégjegyzékszám: 09-09-017926, adószám: 14977831-2-09), az ajándékutalványra vonatkozó utalás, a kibocsátási érték, a vásárlás időpontja, a felhasználási időszak, a beváltási információk, sorszám.

Az ajándékutalvány megvásárlásával a vevő illetőleg a Vendég az ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány birtokában van, illetőleg aki azt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét.

A termék vásárlására és szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

8; A webáruházra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató honlapján a szálláshely szolgáltatásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételére, illetőleg környezettudatos túrázáshoz és életmódhoz kapcsolódó termékeket forgalmazására webáruházat üzemeltet.

A webáruházban a Szerződő fél és/vagy a Vendég (a továbbiakban: Szerződő fél) egyrészt a szálláshely szolgáltatással összefüggő szolgáltatások igénybevételét rendelheti meg a webáruházban történő regisztráció szükségessége nélkül.

A webáruházban elérhető szolgáltatások megrendelésekor a Szerződő fél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége és jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése – így pl. számlakiállítás – érdekében személyes adatait, elérhetőségeit, számlázási adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A Szolgáltató által kezelt adatok: a Szerződő fél születési családi- és utóneve, cég elnevezése, adószám, lakcím vagy székhely, telefonszám, e-mail cím, foglalási azonosító. A webáruház használatára, valamint a Szerződő fél által igénybe venni kívánt szolgáltatások megrendelésére az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadását követően van lehetőség. A megrendelés sikerességéről a Szolgáltató a honlapon megjelenő üzenetben és a megrendelés során megadott e-mail címre küldött visszaigazolásban értesíti a Szerződő felet.

A webáruházban történő vásárlással a Szerződő fél az ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja.

A Szerződő fél a webáruházban kiválaszthatja a kívánt terméket, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a Szerződő felet teljes felelősség terheli.

A webáruházban az egyes termékekhez, szolgáltatásokhoz részletes leírások kapcsolódnak.
A Szolgáltató a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek megjelenése, csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

A webáruházban található környezetbarát termékek megvásárlásával kapcsolatosan az ecowear.hu webáruház szabályzata az érvényes.

9; Megrendelés menete

A megrendelések leadása előzetes regisztráció nélkül, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a Szolgáltató honlapján található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

A megrendelés során a Szerződő fél kiválasztja kívánt termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak leírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális bevásárlókosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva a Szerződő fél ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, ellenértékét. A Szerződő fél a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Kosár frissítése” gombra kattintva újabb, az általa időközben a bevásárlókosárba helyezett termék(ek)et vagy szolgáltatás(oka)t jeleníthet meg, illetve törölheti azokat a kosárban szereplő elemek mellett találhat „X” gombra kattintva. A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Szerződő fél megadhatja számlázási adatait, ellenőrizheti rendelésének tartalmát, választhat az elérhető fizetési módok közül, kuponkódot vagy promóciós kódot adhat meg és véglegesítheti, valamint a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva továbbíthatja megrendelését.

A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi, esetleges egyéb költségről, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Szerződő fél fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a Szerződő fél részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Szerződő fél a megrendelés elküldésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.